Sr

 

O centru

 

Lexis Pro je centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama. Pružamo dijagnostiku, prevenciju, savetovanje i terapiju razvojnih, govorno-jezičnih, komunikacijskih teškoća kao i  teškoća u usvajanju veština čitanja i pisanja.

Naša znanja i iskustva najviše koriste deci sa nedovoljno razvijenim govorom, teškoćama rane komunikacije, teškoćama u izgovoru pojedinih glasova, autističnog spektra, problemima pažnje i sl.

Takođe, pružamo terapiju deci školskog uzrasta sa dijagnozom disleksije, disgrafije, deficitima pažnje i drugim teškoćama u učenju.

Posebnu pažnju posvećujemo mladima koji ispoljavaju poteškoće u komunikaciji uključujući nefluentan govor, manjak samopuzdanja u socijalnom kontekstu, javnom nastupu i prezentovanju.

Nudimo terapiju bez listi čekanja . U radu sa klijentima insistiramo na fleksibilnom i individualnom pristrupu.

 

 O osnivaču

Dragana Filipović, diplomirani defektolog - logoped (Univerzitet u Beogradu), master biznis administracije (Notingem Trent Univerzitet, Velika Britanija), licenca za logopedski rad (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije), reedukator psihomotorike (Institut za mentalno zdravlje, Beograd).

Iskustvo u radu sa decom i mladima sa govorno-jezičkim i komunikacijskim teškoćama stekla radeći u renomiranim zdravstvenim ustanovama i institucijama specijalizovanim zadijagnostiku i terapiju govora i jezika.