Skip to content

O centru

Lexis Pro je centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama.

Pružamo

dijagnostiku, prevenciju, savetovanje i terapiju razvojnih, govorno-jezičnih, komunikacijskih teškoća kao i teškoća u usvajanju veština čitanja i pisanja. Naša znanja i iskustva najviše koriste deci sa nedovoljno razvijenim govorom, teškoćama rane komunikacije, teškoćama u izgovoru pojedinih glasova, autističnog spektra, problemima pažnje i sl.

 Takođe

pružamo terapiju deci školskog uzrasta sa dijagnozom disleksije, disgrafije, deficitima pažnje i drugim teškoćama u učenju. Posebnu pažnju posvećujemo mladima koji ispoljavaju poteškoće u komunikaciji uključujući nefluentan govor, manjak samopuzdanja u socijalnom kontekstu, javnom nastupu i prezentovanju. Nudimo terapiju bez listi čekanja. U radu sa klijentima insistiramo na fleksibilnom i individualnom pristupu.

Dragana
Filipović

Osnivač

Diplomirani defektolog – logoped (Univerzitet u Beogradu)
Porodični savetnik – (Institut za mentalno zdravlje Beograd) i
MBA (Notingem Trent Univerzitet, Velika Britanija)
Iskustvo u radu sa decom i mladima sa govorno-jezičkim i komunikacijskim teškoćama stekla radeći u renomiranim zdravstvenim ustanovama i institucijama specijalizovanim za dijagnostiku i terapiju govora i jezika. Lexis cenar je osnovala 2013. godine i sa istim entuzijazmom radi kao terapeut od prvog dana.